Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: De VOF met beperkte aansprakelijkheid Indoor Vierlingsbeek. h.o.d.n. Dutch Dream Cars, gevestigd te Vierlingsbeek ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 73825859
 • Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst gesloten wordt.
 • Huurovereenkomst: De nadere schriftelijke uitwerking van de reservering van een DreamCar.
 • Bestuurder: De feitelijke bestuurder van de DreamCar zich legitimerende met een geldig rijbewijs.
 • DreamCar: Het motorvoertuig zoals omschreven in de huurovereenkomst, eigendom van de vennootschap van verhuurder “Indoor Vierlingsbeek.”, gevestigd te Vierlingsbeek, welke door verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld of een, met wederzijds goedvinden, vervangend motorvoertuig.
 • Reservering: De reservering van een nader omschreven DreamCar voor een bepaald tijdsbestek en tegen een bepaalde prijs, tot stand gekomen tussen huurder en verhuurder.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden:

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere reservering en huurovereenkomst zoals tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen.

2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende reservering en/of huurovereenkomst.

2.3. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van verhuurder. Een door huurder aan te vragen offerte / reservering kan pas verzonden worden nadat de aanvrager heeft aangegeven akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden worden bovendien door verhuurder aan huurder verstrekt bij ondertekening van de huurovereenkomst.

 

Artikel 3 – Reservering / Huurovereenkomst:

3.1. Een reservering komt tot stand op het moment van een schriftelijk (e-mail) akkoord van huurder op een door verhuurder uitgebrachte offerte betreffende de (ver)huur van een DreamCar een directe online reservering van een Dreamcar gedaan door huurder via de website van verhuurder c.q. middels een door huurder gedane mondelinge reservering van een DreamCar welke vervolgens door verhuurder schriftelijk (per e-mail of een persoonlijk overhandigde factuur) aan huurder is bevestigd.

3.2. Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde DreamCar voor een bepaalde tijdstuur, voor zover van toepassing inclusief de haal- en brengservice, door verhuurder voor huurder wordt gereserveerd is bindend met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten.

3.3. De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen, mondelinge of schriftelijke, reservering alsmede de staat van het voertuig waarop o.a. vermeld de kilometerstand en eventuele schade aan het voertuig. Deze huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang ingebruikname van de DreamCar voor akkoord ondertekend.

 

Artikel 4 – Prijzen:

4.1. De (ver)huur van een DreamCar is belast met het wettelijk percentage aan verschuldigde omzetbelasting.

4.2. De huurprijs van de door verhuurder ter beschikking gestelde DreamCar is inclusief een vrij af te leggen afstand van 50,100, 150 of 200 km, exclusief brandstof kosten, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen. Meer verreden kilometers worden door verhuurder, bij het tegen het in de huuroverkomst genoemde tarief, achteraf bij huurder in rekening gebracht en/of verrekend met de door de huurder betaalde waarborgsom.

4.3. Vaststelling van het aantal verreden kilometers geschiedt aan de hand van de stand van de kilometerteller zoals opgenomen bij aanvang en einde huurovereenkomst, bij geschillen zullen gegevens rit registratie gebruikt worden.

 

Artikel 5 – Betaling:

5.1. De huurder is, vanaf het moment van reservering, de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de eventuele bijkomende kosten aan verhuurder verschuldigd.

5.2. Direct na het tot stand komen van de reservering wordt de hierop betrekking hebbende factuur door verhuurder, per e-mail, aan huurder verzonden. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt maximaal 14 dagen doch dient uiterlijk bij aanvang van reservering voldaan te zijn.

5.3. De op de reservering van toepassing zijnde, door huurder te betalen waarborgsom, dient uiterlijk bij aanvang van de reservering aan verhuurder te zijn voldaan.

5.4. Restitutie van de waarborgsom, onder aftrek van o.a. kilometervergoeding, brandstof- en tankkosten (tankkosten bedragen € 25,00), boetes en andere voorkomende en aantoonbare kosten, vindt plaats binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst.

5.5. Bij een tussen partijen overeengekomen gebruik van de DreamCar in het buitenland of indien de huurder geen in Nederland bekende woon-of verblijfplaats heeft vindt de onder 5.4 genoemde restitutie van de waarborgsom plaats binnen 7 weken na beëindiging van de reservering.

 

Artikel 6 – Annulering en wijziging:

6.1. Bij annulering van de reservering, tot uiterlijk 14 dagen (336 uur) voor aanvang van de reservering is huurder 25% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd.

6.2. Bij annulering door huurder, korter dan de periode genoemd in artikel 6.1, is de huurder 50% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.

6.3. Indien huurder, zonder annulering, de reservering niet nakomt (No Show) is huurder 100% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.

6.4. Annulering dient schriftelijk (e-mail) te geschieden.

6.5. Verhuurder zal zich maximaal inspannen een door huurder gewenste wijziging m.b.t. de datum van reservering, in goed overleg, in te willigen.

 

Artikel 7 – Verzekering, eigen risico en aansprakelijkheid:

7.1. De door verhuurder ter beschikking gestelde DreamCar,is WA verzekerd inclusief een “verhuur clausule” onder de volgende voorwaarde: a. De betreffende DreamCar is alleen dan verzekerd indien deze bestuurd wordt door een, bij het tot stand komen van de huurovereenkomst, door de huurder opgegeven bestuurder(s); b- De betreffende DreamCar is alleen verzekerd gedurende het in de huurovereenkomst benoemde tijdsbestek.

7.2. De door de huurder aan verhuurder verschuldigde verzekeringspremie bedraagt:

 • € 100,00 per etmaal voor iedere bestuurder van 25 jaar of ouder met een Nederlands rijbewijs;
 • € 200,00 per etmaal voor iedere bestuurder jonger dan 25 jaar met een Nederlands rijbewijs;
 • € 200,00 per etmaal voor iedere bestuurder van 25 jaar of ouder die in het bezit is van een, in Nederland geldig, buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs;
 • € 400,00 per etmaal voor iedere bestuurder jonger dan 25 jaar in het bezit van een, in Nederland geldig, buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs.

7.3. Bij het ontstaan van schade aan de DreamCar dient de verhuurder hier onverwijld door de huurder van in kennis te worden gesteld. De huurder is, bij aanrijdingschade, verplicht het, in de DreamCar aanwezige schadeformulier volledig in te (laten) vullen en, door de bestuurder en tegenpartij te laten ondertekenen.

7.4. Bij aanvang en einde van de huurovereenkomst wordt de DreamCar door huurder en verhuurder op aanwezige schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspectie wordt schriftelijk in de huurovereenkomst vastgelegd.

7.5. Huurder is aansprakelijk voor alle (gevolg) schade aan de DreamCar en/of aantoonbare verdere bedrijfsschade van verhuurder ontstaan aan de DreamCar in de periode gelegen tussen aanvang en einde huurovereenkomst.

7.6. Huurder is aansprakelijk voor alle gedragingen van de bestuurder(s) en/of passagier(s) van de DreamCar.

7.7. Bij boetes en/of bekeuringen ontstaan tijdens de huurovereenkomst wordt het CJIB door verhuurder op de hoogte gesteld van de NAW-gegevens van de huurder / bestuurder.

7.8. Het voor rekening van de huurder komende eigen risico m.b.t. de onder artikel 7.5 bedoelde schade(s) is beperkt tot maximaal € 5.000,00 .

7.9. Indien de in artikel 7.5 bedoelde schade(s) is/zijn ontstaan door aan huurder en/of bestuurder toe te rekenen aantoonbare kwade opzet of grove schuld en/of het niet naleven van de bepalingen gesteld in artikel 8.1 en artikel 8.3 t/m 8.16 vervalt het gestelde in artikel 7.8 en is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de totale som van het door verhuurder aangetoonde schadebedrag, waarbij, bij het tenietgaan van de gehuurde DreamCar, uitgegaan wordt van de door verhuurder aangetoonde taxatiewaarde van de DreamCar.

7.10. De DreamCars zijn alleen WA verzekerd, schade door schuld zal in alle opzichten bij huurder belast worden, deze stelt zich bij aangaan overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door het niet naleven van verkeersregels, onachtzaamheid of welke andere vorm dan ook waaruit blijkt dat huurder daaraan schuld heeft.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van huurder:

8.1. Huurder dient zich als een goed huurder te gedragen en er zorg voor te dragen dat de DreamCar overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is niet toegestaan met de DreamCar op een circuit te rijden dan wel op een onverharde weg of buiten de openbare weg of buiten Nederland, mits anders overeengekomen. Tevens is het niet toegestaan de DreamCar competitief te gebruiken. Bij overtreding kan een boetebedrag aan huurder berekend worden.

8.2. Indien huurder de DreamCar onder begeleiding van een instructeur bestuurd is huurder gehouden de instructies van deze instructeur naar behoren op te volgen. Indien huurder minimaal twee maal door de instructeur is gewezen op afwijkend gedrag is de instructeur gerechtigd de rit af te breken en de reservering te annuleren. Er is dan geen sprake van enige restitutie van de betaalde huursom.

8.3. Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Bij overtreding daarvan is huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en inkomstenderving van verhuurder zoals o.a. bij inbeslagname van de DreamCar. Ritten worden geregistreerd welke als bewijsmateriaal bij geschillen zullen worden gebruikt en rechtsgeldig zijn. Ernstige overtredingen van maximum snelheid worden gemeld bij verhuurder en kunnen wegens ernstig misbruik een boetebedrag als gevolg hebben.

8.4. Huurder is verplicht alle instructies van verhuurder op te volgen bij gebreke waarvan verhuurder gerechtigd is de huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom te beëindigen.

8.5. Het is huurder verboden de DreamCar aan derden ter beschikking te stellen c.q. te verhuren

8.6. Het is huurder verboden met de DreamCar Nederland te verlaten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.7. Indien huurder een schade of defect aan de DreamCar constateert is hij verplicht verhuurder hier onverwijld van in kennis te stellen en zich te houden aan de alsdan ontvangen instructies.

8.8. Bij het geparkeerd laten staan van de DreamCar dient huurder, ter voorkoming van schade, de nodige toezicht op de DreamCar uit te oefenen bij gebreke waarvan de DreamCar op een veilige en/of afgesloten plaats dient te worden geparkeerd, niet zijnde direct aan of langs de openbare weg,

8.9. Huurder dient de DreamCar op de overeengekomen datum en tijdstip weer bij verhuurder in te leveren c..q. aan haar ter beschikking te stellen, bij gebreke waarvan huurder na een overschrijding vanaf 15 minuten een huurprijs per uur verschuldigd is waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt gerekend.

8.10. Bij einde huurovereenkomst dient de DreamCar volledig te zijn afgetankt met de voorgeschreven brandstof, bij gebreke waarvan dit door verhuurder zal worden gedaan. De betreffende brandstofkosten en tankkosten ad € 25,00 komen dan voor rekening van huurder. De tankbonnen dienen ingediend te worden als bewijs voor juistheid getankte brandstof.

8.11. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van de DreamCar gedurende de huurovereenkomst.

8.12. Verhuurder is gemachtigd in te grijpen als gevolg van diverse ernstige verkeersovertredingen. Dit kan als gevolg hebben dat huurovereenkomst direct wordt ontbonden en huurder geen recht heeft op restitutie waarborgsom. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten zullen aan huurder berekend worden.

8.13. Verhuurder is verplicht om de DreamCar in een afgesloten ruimte bij meerdaagse verhuur waarvoor verhuurder een schriftelijke verklaring afgeeft met daarbij behorend adres in Nederland en aantoonbaar woonadres in Nederland.

8.14. Het is ten strengste verboden te roken, alcohol of enige vorm van drugs of geest verruimende middelen te vervoeren of te consumeren in de DreamCar bij overtreding hiervan worden de reinigingskosten en eventuele kosten door mislopen verhuurinkomsten bij huurder/overtreder in rekening gebracht of ingehouden van waarborgsom.

8.15. Het is ten strengste verboden om tijdens het besturen van de DreamCar onder invloed te zijn van medicatie, drugs, alcohol of een ander soort geest verruimend middel welke de rijvaardigheid kunnen beinvloeden.

8.16. Huurder is gemachtigd om verhuurder een blaastest te laten ondergaan bij aanvang huurperiode of bij inleveren van DreamCar. Mocht de bestuurder onder invloed van alcohol zijn kan de reservering zonder restitutie van huursom geannuleerd worden of de borgsom als boetebedrag ingehouden worden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen verhuurder:

9.1. Verhuurder stelt de in de huurovereenkomst genoemde DreamCar, tijdens de reservering, aan huurder ter beschikking. E.e.a. pas na een door verhuurder gegeven theoretische en praktische instructie waarbij gebleken is dat de huurder en/of bestuurder over voldoende rijvaardigheid beschikt om de DreamCar te kunnen besturen.

9.2. De DreamCar is schoon, voldoende onderhouden en voorzien van een volle brandstoftank.

9.3. Bij het uitvallen van de DreamCar wegens een technisch mankement zal deze op zo kort mogelijke termijn door en andere DreamCar worden vervangen (omruil service). Dit is niet van toepassing indien de DreamCar zich buiten Nederland bevind.

9.4. Bij het uitvallen van de DreamCar ten gevolge van aan de huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld is de verhuurder niet verplicht tot vervanging van de DreamCar over te gaan. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst op dat moment als geëindigd te beschouwen waarbij de huurder geen aanspraak kan maken op enige vergoeding / restitutie inzake de kortere huurtermijn.

9.5. Indien de in de huurovereenkomst genoemde DreamCar ,wegens aantoonbare onvoorziene omstandigheden, niet beschikbaar is zal verhuurder een andere DreamCar ter beschikking stellen waarvan de huurprijs minimaal in dezelfde prijsklasse ligt. Indien huurder hier niet mee akkoord gaat kan de huurovereenkomst kosteloos worden geannuleerd.

9.6. Verhuurder is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de reservering te annuleren. Verhuurder dient zich dan volledig in te spannen voor het tot stand komen van een nieuwe, gelijkluidende, reservering rekening houdend met de wensen van huurder, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst kosteloos kan worden geannuleerd.

9.7. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en/of overtredingen. De NAW-gegevens van de betreffende huurder worden door verhuurder aan de betreffende instantie doorgeven. Voor deze door verhuurder te verrichten administratieve werkzaamheden brengt de verhuurder een bedrag ad € 50,00 (incl. BTW) bij de huurder in rekening.

9.8. Huurder vrijwaart verhuurder van alle lichamelijke en geestelijke schades die het gevolg zijn of ontstaan zijn tijdens de huurperiode. Tevens verklaard huurder bij aanvang huurperiode vrij te zijn van lichamelijke of geestelijke klachten  en niet onder invloed te zijn van medicatie of geest verruimde medicijnen, drugs, alcohol of andere middelen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

9.9. Huurder is zonder enige opgave van rede gemachtigd een reservering te weigeren.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom:

10.1. Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de reservering foto’s dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Het intellectuele eigendom van dit beeldmateriaal berust bij verhuurder.

10.2. Verhuurder is gemachtigd te ritten tijdens verhuurperiode te monitoren en te registreren. Ernstig misbruik kan de huurovereenkomst direct beëindigen en gevolgen hebben voor restitutie waarborgsom.

 

Artikel 11 – Einde huurovereenkomst:

11.1. Indien blijkt dat de DreamCar in strijd met artikel 7.1 door een niet geregistreerde bestuurder wordt bestuurd c.q. buiten het in de huurovereenkomst benoemde tijdsbestek wordt gebruikt, is de DreamCar onverzekerd en wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom beëindigd. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom en is de huurder aansprakelijk voor alle verdere gevolgschade, boetes e.d.

11.2 Indien huurder de DreamCar, in strijd met het in artikel 8.1 gestelde en zonder daartoe verleende toestemming gebruikt, wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom beëindigd en dient de DreamCar terstond ingeleverd te worden. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom.

 

Artikel 12 – Klachten:

12.1. Klachten over de huurovereenkomst en/of de uitvoering daarvan waaraan de huurder gevolgen wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door de huurder of diens gemachtigde binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk en met redenen omkleed bij verhuurder ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de huurder zijn rechten terzake verliest.

12.2. Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te trachten met de huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de huurder beslecht wil zien, kan huurder zich wenden tot de competente (kanton) rechter.

 

Artikel 13 – Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht:

13.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde.

 • de huurovereenkomst;
 • de reservering en andere bijlagen van de huurovereenkomst;
 • de algemene voorwaarden.

13.2. Alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaalt of nadrukkelijk anders is overeengekomen.

13.3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechtbank te ‘s Hertogenbosch.

13.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 18-03-2020 en van toepassing op alle nadien tot stand gekomen reserveringen / huurovereenkomsten.